‹ Like CoopStroom on Social Media

Algemene voorwaarden deelwagens

Gebruiksvoorwaarden voor gebruik van onze elektrische auto's

Hier staan de gebruiksvoorwaarden vermeld voor het gebruik van de voertuigen van CoopStroom cvba so ('CoopStroom'). Wijzigingen aan dit reglement kunnen door het bestuur van CoopStroom op elk moment doorgevoerd worden en worden direct kenbaar gemaakt aan gebruikers via hun geregistreerd emailadres. Elke gebruiker van de voertuigen, stemt in met onderstaande bepalingen en verbindt er zich toe deze na te leven.

(Nota: het woord ‘gebruiker’ in deze tekst slaat zowel op personen van eender welke gender, ook al wordt meestal ‘hij’ en ‘zijn’ gebruikt.)
1. Wie mag met de elektrische auto's van CoopStroom rijden?

Het gebruik van de voertuigen van CoopStroom ('CoopStroom-voertuig(en)') is voorbehouden voor de coöperanten van CoopStroom met minimum één aandeel van CoopStroom ('gebruiker(s)'). Elke gebruiker respecteert dus de statuten van CoopStroom cvba so. Onder gebruik wordt verstaan elke handeling en manipulatie van het CoopStroom-voertuig, zoals het besturen, het aanzetten van de motor, het openen van deuren, het opladen van het voertuig, en andere handelingen.

Het gebruik van de elektrische auto's door niet-coöperanten kan uitzonderlijk a) in het kader van een CoopStroom campagne en b) in het kader van een zakelijke samenwerking, waarbij het bedrijf coöperant is van CoopStroom of een aparte zakelijke overeenkomst heeft en zijn medewerkers wil laten gebruik maken van CoopStroom-voertuigen. In dit laatste geval moet het bedrijf expliciet schriftelijke toestemming van CoopStroom hebben voor het gebruik van zijn voertuigen door medewerkers, en bezorgt het bedrijf deze gebruiksvoorwaarden aan elke gebruiker.

In uitzonderlijke gevallen, namelijk ziekte, intoxicatie of tijdelijke fysische ongeschiktheid, kan de gebruiker beslissen om iemand anders het CoopStroom-voertuig te laten besturen, waarbij in deze situatie de gebruiker altijd in het voertuig aanwezig moet zijn.

Iedere bestuurder van een CoopStroom-voertuig moet altijd voldoen aan volgende voorwaarden:

 1. De bestuurder moet in het bezit zijn van een in België geldig rijbewijs klasse B.
 2. De bestuurder is ouder dan 20 jaar.
 3. De bestuurder heeft een vaste woonplaats in België.
 4. De bestuurder is fysisch geschikt om een auto te besturen.
 5. De bestuurder is de laatste 5 jaar niet uit zijn recht om een auto te besturen ontzet.


Daarnaast moet een bestuurder van een CoopStroom-voertuig minstens 2 jaar een rijbewijs hebben.Bij inschrijving bezorgt de gebruiker CoopStroom minstens de volgende documenten: een kopie van een in België geldig rijbewijs klasse B en een kopie van het identiteitsbewijs. Een voorlopig rijbewijs wordt in het kader van de CoopStroom cvba dienstverlening niet als een geldig rijbewijs aanzien.

Voor gebruik moet de gebruiker een uitleg over het elektrisch rijden en het reservatiesysteem volgen. Dit kan door een persoonlijke sessie met een coöperant, aangestelde vrijwilliger of personeelslid van CoopStroom, of door het online volgen van de uitleg van CoopStroom.2. Algemene verplichtingen

De gebruiker moet bij elke rit zijn geldig rijbewijs bij zich hebben. Wanneer het rijbewijs van de gebruiker tijdelijk of voorgoed wordt ingetrokken, dient de gebruiker dit onmiddellijk aan CoopStroom mee te delen, evenals de reden voor deze maatregel.

De gebruiker wordt geacht met het voertuig om te gaan als een goede huisvader. De gebruiker verbindt zich er toe gebruik te maken van de voertuigen op een faire manier, dit is op een manier die niet hinderlijk is voor de andere gebruikers.

Iedere wijziging in naam of adres van de gebruiker dient binnen twee weken doorgegeven te worden aan CoopStroom cvba.
In de auto en ook online zijn handleidingen van CoopStroom beschikbaar. Het boordboek in de voertuigen vervangt niet de bepalingen in dit document, en is enkel een hulpmiddel voor de gebruiker.3. Toegang tot het online portaal en app

Gemachtigde gebruikers ontvangen van CoopStroom een login en wachtwoord om in te loggen op het online CoopStroom portaal en de CoopStroom applicatie ('CoopStroom App'). De login en het wachtwoord geven toegang tot de voertuigen, zijn strikt persoonlijk, mogen niet doorgegeven worden aan derden, en moeten zorgvuldig en discreet bewaard worden door de gebruiker.

Verlies van gelijk welk toestel van de gebruiker waarop de inloggegevens van de gebruiker op gelijk welke manier bewaard staan (bv. Verlies van smartphone waarop automatisch ingelogd wordt op de CoopStroom App), dient onmiddellijk aan CoopStroom gemeld te worden.


4. Toegang tot de CoopStroom voertuigen

Wil een gemachtigd gebruiker rijden met een CoopStroom voertuig, dan moet hij/zij vooraf gebruikstegoed ('CoopStroom credits') kopen volgens online beschikbare prijzen. De CoopStroom credits worden toegevoegd aan het rijsaldo van de gebruiker. Het rijsaldo laat een gebruiker toe de CoopStroom auto’s te gebruiken en is altijd raadpleegbaar via de CoopStroom App.

Om een nieuwe rit met een CoopStroom voertuig te starten, lokaliseert de gebruiker een CoopStroom voertuig naar keuze via de CoopStroom App. De gebruiker duidt via de App aan dat hij het voertuig wil gebruiken ('reserveren'), hetzij onmiddellijk op het moment van reserveren ('nu gebruiken'), hetzij op een moment in de toekomst ('reserveren'). De CoopStroom App toont welke CoopStroom voertuigen beschikbaar zijn voor hetzij reserveren hetzij spontaan gebruik.

De gebruiker begeeft zich naar de CoopStroom auto die hij/zij wenst te gebruiken. Het exacte adres van de locatie van de CoopStroom auto wordt weergegeven in de App.

De gebruiker reserveert het CoopStroom voertuig voldoende lange tijd zodat het binnen de gereserveerde tijd kan worden teruggebracht en bijgeladen. De gebruiker kan tijdens het gebruik de gereserveerde tijd aanpassen (verlengen of verkorten), indien hierdoor een volgende reservatie door een andere gebruiker niet in het gedrang komt. Wanneer dit laatste wel het geval is en de gebruiker in een geval van overmacht het voertuig niet tijdig kan terugbrengen, neemt hij/zij onmiddellijk contact op met CoopStroom.5. Start van de rit

Bij aankomst aan de CoopStroom auto die de gebruiker gereserveerd heeft, controleert de gebruiker het voertuig op schade aan de buitenkant. Ontdekte schade wordt direct aan CoopStroom doorgegeven, volgens de laatste instructies, hetzij telefonisch, hetzij via de CoopStroom App. Reeds gerapporteerde schade is gemarkeerd op de auto en dient niet doorgegeven te worden. Bij twijfel dient de gebruiker de schade steeds door te geven.

Na controle op schade aan de buitenkant, start de gebruiker zijn reservatie door dit aan te geven in de CoopStroom App. Vanaf nu is de gebruiker verantwoordelijk voor het voertuig, totdat zijn reservatie reglementair terug afgesloten wordt. De gebruiker checkt op schade aan de binnenkant en geeft nieuwe schade onmiddellijk door. Tijdens zijn reservatie kan de gebruiker de deuren openen en terug sluiten via de CoopStroom App.

De gebruiker koppelt de auto af van de laadpaal indien nodig, en neemt de laadkabels mee in de CoopStroom auto, indien het een laadpaal betreft waarvoor losse laadkabels nodig zijn.

De gebruiker controleert de aanwezigheid van de benodigde boorddocumenten (roze kaart, verzekeringsattest, boordboek, enz.) en de laadpassen.

Indien de gebruiker zonder opmerkingen het voertuig aanvaardt (dit is: zich reglementair toegang verschaft tot het voertuig en zich ermee verplaatst), is dit een bevestiging van de staat van het voertuig, en van het feit dat alle uitrusting inclusief boorddocumenten en de laadpassen aanwezig zijn.6. Tijdens de rit

Wanneer de gebruiker het voertuig tussentijds parkeert of achterlaat, dient hij de wagen slotvast af te sluiten via de CoopStroom App. De ramen dienen gesloten te zijn en de buitenspiegels ingeklapt.

De CoopStroom auto's hebben één of meerdere laadpassen (eigendom van CoopStroom). Hiermee kan de gebruiker de CoopStroom auto opladen tijdens de rit. Het boordboek in de CoopStroom voertuigen of de App gidst de gebruiker betreffende het opladen van het voertuig.  De gebruiker laadt het voertuig op conform de aan het laadstation geldende regels en met inachtname van de richtlijnen vermeld in het boordboek van het voertuig.

Wanneer de laadpassen van de wagen de gebruiker niet toelaten aan een bepaald laadstation op te laden, mag de gebruiker het voertuig op eigen kosten opladen. CoopStroom vergoedt de gebruiker evenwel niet voor op deze manier gemaakte kosten.7. Einde van de rit

Na gebruik van het voertuig plaatst de gebruiker het voertuig terug op de locatie waar het voertuig thuishoort, zoals beschreven op de CoopStroom App.

Wanneer de batterij van het voertuig bij het einde van de rit minder dan 70% volgeladen is, zoals aangeduid op het dashboard in de auto, koppelt de gebruiker het voertuig aan een laadpaal. Indien de gebruiker het voertuig parkeert aan een laadpaal, dient het opladen van het voertuig altijd gestart te worden. Het voertuig wordt afgesloten en het gebruik beëindigd via de CoopStroom App. Hiermee wordt het voertuig vrijgegeven voor gebruik door een volgende gebruiker.

Na gebruik laat de gebruiker het voertuig in goede staat achter, eventueel na zelf handelingen uitgevoerd te hebben om de goede staat te bekomen.

De deuren van het voertuig worden gesloten en het gebruik beëindigd via de CoopStroom App. Na het op deze manier reglementair afsluiten van de rit, wordt het voertuig vrijgegeven voor gebruik door een volgende gebruiker.

Indien de gebruiker de 'iets-vergeten-knop' gebruikt,  openen de deuren van de auto, zodat hij zijn eigendommen uit de auto kan halen. Deze knop kan gebruikt worden door de gebruiker tot het moment dat een nieuwe reservatie start. Na gebruik van deze knop zorgt de gebruiker altijd voor het terug correct sluiten van de deuren met deze knop.8. Beperkingen in het gebruik van de CoopStroom voertuigen

De CoopStroom voertuigen mogen gebruikt worden voor ritten in alle EU landen. Buiten de EU landen is gebruik niet toegestaan.

De CoopStroom voertuigen mogen niet gebruikt worden voor deelname aan tests, races, autosportmanifestaties of voor het vervoer van licht ontvlambare, giftige en andere gevaarlijke stoffen. De CoopStroom voertuigen mogen ook niet gebruikt worden in het kader van rijlessen. Er mag niet gerookt worden in de wagen.  Indien de gebruiker huisdieren wenst te vervoeren, kan dit enkel door schriftelijk voorafgaandelijke toestemming van CoopStroom.

De gebruiker zal het voertuig niet onderverhuren, en zal zich ook niet voor het geheel of een gedeelte van het voertuig ontdoen op welke wijze dan ook.9. Tarifering en betaling

CoopStroom publiceert alle prijzen online. CoopStroom maakt wijzigingen in de prijzen kenbaar aan de gebruiker minstens 1 week voor de effectieve inwerkingtreding.

Bij reservatie vermindert het beschikbare saldo CoopStroom credits afhankelijk van de duur van de reservatie. Bij het beëindigen van het gebruik na een rit volgt een eindafrekening.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om CoopStroom op de hoogte te brengen of hij/zij BTW-plichtig is.10. Stopzetting

Een gebruiker kan vragen om zijn account op het CoopStroom platform te wissen en zodoende geen gebruiker meer te zijn van de CoopStroom auto’s. De gebruiker zal hierbij in geval van negatief saldo op het account, het overeenkomstige bedrag totdat het saldo op €0,00 komt, overmaken op uitnodiging van CoopStroom, waarna zijn account verwijderd wordt. In het geval van een positief rijtegoed bij uitstap uit CoopStroom, betaalt CoopStroom het resterende rijtegoed terug volgens de online beschikbare tarieven.

Een gebruiker kan uitstappen uit CoopStroom volgens de procedure beschreven in de statuten, waarna de inleg volgens de statuten wordt teruggestort.11. Verkeersovertredingen

CoopStroom is niet aansprakelijk voor verkeersovertredingen begaan door de gebruiker. Verkeersovertredingen worden verhaald op de gebruiker. CoopStroom licht de gebruikers zo snel mogelijk na ontvangst van de verkeersovertreding in. De gebruiker zal geen schade geleden door laattijdig overmaken van de verkeersovertredingen verhalen op CoopStroom. De gebruiker zal zijn identiteit kenbaar maken aan de betreffende verbaliserende overheid volgens de instructies in de communicatie betreffende de verkeersovertreding. CoopStroom rekent per ontvangen verkeersovertreding en per ontvangen herinnering van de betreffende verkeersovertreding een administratieve kost van €25 aan de gebruiker.12. Verzekering

Alle voertuigen zijn conform de wettelijke voorschriften verzekerd voor 

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid,
 • Schade aan het voertuig,
 • Bijstand op de weg in geval van panne of defect,
 • Rechtsbijstand van de bestuurder,
 • Lichamelijke schade aan de bestuurder.

De verzekering voor schade ('omnium') heeft een vrijstelling van  €250 euro. Dit wil zeggen dat in geval van schade veroorzaakt door een handeling van de gebruiker, de gebruiker het bedrag voor de herstelling tot maximaal €250 zelf dient te betalen. De gebruiker wordt tevens een administratieve kost aangerekend van €50 per schadegeval. CoopStroom stuurt voor deze bedragen een betalingsuitnodiging naar de gebruiker. Bij elk nieuw geval van schade tijdens zijn gebruik, licht de gebruiker CoopStroom onmiddellijk in.13. Lege batterij en panne

De gebruiker wordt geacht de ritten te plannen in functie van de batterijstatus van het elektrische voertuig van CoopStroom. Hiertoe voorziet CoopStroom in laadpassen te gebruiken door de gebruiker voor het opladen van de batterij van het voertuig.

In het geval dat de gebruiker met een lege batterij stil valt, wordt dit niet beschouwd als een panne of schadegeval. De gebruiker kan in dit geval de pechverhelping bellen, waarvan de contactgegevens te vinden zijn in de boorddocumenten en/of de CoopStroom App. De eventuele kosten van deze interventie worden verhaald op de gebruiker.

Bij panne of storing aan het voertuig, dan verwittigt de gebruiker onmiddellijk CoopStroom,  telefonisch via de contactgegevens te vinden in de app of op de website. Indien nodig, zal CoopStroom of de gebruiker in onderling overleg met CoopStroom contact opnemen met de pechverhelping.

De gebruiker blijft bij het voertuig aanwezig totdat de pechverhelping ter plaatse gekomen is. Indien de pechverhelping het voertuig heeft kunnen repareren, verwittigt de gebruiker CoopStroom. Indien de pechverhelping het voertuig niet heeft kunnen repareren, dan dient de gebruiker contact op te nemen met CoopStroom. Het voertuig wordt weggesleept naar de garage.14. Bij ongeval

Bij elk ongeval met lichamelijke schade moet  de gebruiker onmiddellijk de politie verwittigen, alsook CoopStroom via de contactgegevens in de boorddocumenten en/of de CoopStroom App. In geen geval mag de gebruiker enige schuld aan het ongeval of gelijk welke andere aanspraak van de tegenpartij erkennen. De gebruiker zal alleszins een minnelijke verklaring van verkeersongeval (het ‘Europees Aanrijdingsformulier’, te vinden in het handschoenkastje) invullen en laten vervolledigen, zodat CoopStroom op rechtmatige wijze in staat wordt gesteld alles wat nodig is verder af te handelen met de verzekeraar.

Iedere tekortkoming en gebrekkige uitvoering van deze afspraken maakt de gebruiker schadeplichtig ten aanzien van CoopStroom.15. Schade integraal te vergoeden door de gebruiker

In volgende schadegevallen betaalt de gebruiker de volledige kost voor de herstelling van schade ontstaan door:

 1. lekgelopen banden tijdens de rit of na de rit indien het te wijten is aan het parkeren van het voertuig
 2. het niet naleven van hoogtebeperkingen met schade aan het dak tot gevolg.
 3. het zich met het voertuig op ongeschikt terrein begeven, met schade aan de onderzijde van de carrosserie tot gevolg.
 4. de lading van het voertuig.
 5. het niet volgen van bepalingen en instructies voor het correct gebruik van het voertuig, inclusief maar niet beperkt tot handelingen bij het laden.
 6. het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden, wettelijke voorschriften of algemene verzekeringsvoorwaarden.
 7. grove fout of nalatigheid (bv. rijden onder invloed van alcohol of drugs).
 8. schade opzettelijk aangebracht door de gebruiker.


16. Waarborgregeling

Door het gebruik van de CoopStroom voertuigen aanvaardt de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden, en is er door gebonden.

Het schenden van deze gebruiksvoorwaarden kan door de Raad van Bestuur van CoopStroom cvba aanzien worden als het schenden van een contractuele verplichting tussen de gebruiker en CoopStroom. De Raad van Bestuur van CoopStroom kan een gebruiker uitnodigen om vragen rond zijn/haar gebruik te beantwoorden. Na de gebruiker gehoord te hebben, kan de Raad van Bestuur van CoopStroom beslissen tot een mogelijke  uitsluiting van het gebruik van de voertuigen en tot een mogelijke uitsluiting uit de coöperatie CoopStroom zoals bepaald in de statuten.17. Andere kosten

CoopStroom is niet aansprakelijk voor verkeersovertredingen begaan door de gebruikers. Eventuele boetes en retributies worden verhaald op de klant. Per boete of retributie wordt een administratieve kost van €25 aangerekend aan de gebruiker.

CoopStroom bekomt het recht bepaalde kosten te verhalen op de gebruiker, indien één of meerdere van volgende situaties zich zou voordoen:

 1. Onrechtmatig gebruik van de laadpassen, voor het bedrag van de onrechtmatig afgenomen elektriciteit, te vermeerderen met een forfaitaire vergoeding van €25 ter dekking van administratiekosten.
 2. Het zeer vuil achterlaten van het voertuig: voor het bedrag van de car wash en/of poetsbeurt met een forfaitaire vergoeding van €25 ter dekking van administratiekosten.
 3. In geval van diefstal van de wagen met nalatigheid van de gebruiker, voor een bedrag van 10% van de schade, met een minimum van 800 euro indien de wagen teruggevonden werd, 100% van de reële cataloguswaarde van het voertuig in geval van diefstal waarbij de wagen niet teruggevonden werd.
 4. Indien de gebruiker niet reageert op de berichtgeving uitgaande van CoopStroom betreffende aanrekening van een boete en retributies en hierdoor te kennen geeft dat hij deze boete of retributies niet betwist.


18. Aansprakelijkheid CoopStroom

CoopStroom is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die door de gebruiker in de wagen worden achtergelaten of die uit de wagen werden gestolen. We houden de voorwerpen bij op ons kantoor, die daar na een bericht aan CoopStroom kunnen afgehaald worden.

CoopStroom is niet verplicht om schade die geen onmiddellijke invloed heeft op de veiligheid van de wagen, onmiddellijk te herstellen, ongeacht de eventuele aan de gebruiker aangerekende vrijstelling of herstellingskost. CoopStroom vergoedt geen enkele schade berokkend wegens het niet voor handen zijn van een CoopStroom voertuig.19. Privacy

De gebruiker onderschrijft het Privacy beleid van CoopStroom. CoopStroom verwerkt daarnaast persoonlijke gegevens voor het aanmaken van een online account, waarmee de gebruiker zich toegang kan verschaffen tot de elektrische voertuigen van CoopStroom.

CoopStroom bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Jouw persoonsgegevens en andere gegevens worden verwijderd nadat je jouw account opzegt. Dit kan na een eenvoudige aanvraag naar ons. Na opzeg van uw account kan het tot 6 maanden duren voor uw gegevens definitief verwijderd worden (inclusief backups).

CoopStroom houdt volgende gegevens bij per rit:

 • Tijdstip van reserveren
 • Tijdstip van starten van de rit
 • Tijdstip van beëindigen van de rit
 • Afgelegd aantal KM tijdens rit
 • Verbruikte energie tijdens rit
 • Type toestel gebruikt tijdens rit


Het afgelegde traject tijdens een rit van een gebruiker wordt door ons op geen enkele manier bijgehouden. Enkel tijdens jouw rit kan CoopStroom de locatie van het betreffende voertuig bepalen, bijvoorbeeld wanneer de gebruiker assistentie vraagt gedurende zijn rit. Indien we een locatiebepaling doen van het betreffende voertuig, vragen we expliciet mondelinge toestemming aan de gebruiker.

CoopStroom deelt de gegevens van de gebruikers niet met derden. De gebruiker heeft altijd recht op inzage van alle gegevens die CoopStroom van hem bijhoudt. Bij vraag tot verwijdering van zijn gegevens door de gebruiker, beschouwt CoopStroom die als een aanvraag tot  stopzetting van het lidmaatschap, aangezien CoopStroom niet in staat is de dienstverlening aan te bieden zonder deze gegevens.20. Schenden van de gebruiksvoorwaarden

CoopStroom kan de toegang van een gebruiker tot de CoopStroom voertuigen ontzeggen, indien de hierin vermelde contractuele verplichtingen, of de voorschriften vermeld in de boorddocumenten van de voertuigen, of de voorschriften vermeld in de app door de gebruiker niet worden nageleefd.

In sommige situaties waarbij CoopStroom vermoedens heeft dat de gebruiker de bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden schendt, kan CoopStroom de aan/uitschakelaar van de motor deactiveren wanneer CoopStroom dit nodig acht. CoopStroom kan eveneens de app blokkeren van betreffende gebruiker zonder voorafgaande verwittiging, in voorgaande situaties of in het geval de contactgegevens van de gebruiker niet meer correct zijn. In alle bovenstaande gevallen ligt het gebruiksrecht tot nader order stil.


Meer informatie ? autodelen@coopstroom.be

;