‹ Like CoopStroom on Social Media

Info

       Informatie over de aandelen

      • Een aandeel kost 250 € en is op naam.
      • Aandelen kunnen enkel via het formulier op deze website aangekocht worden.
      • U krijgt een andelencertificaat na het betalen van uw aandeel of aandelen.
      • Momenteel kunt u maximaal 20 aandelen van elk 250€ per persoon of bedrijf/organisatie kopen.
      • Het wettelijk maximum aantaal aandelen dat u kunt kopen is vatsgelegd op 20 of 5000 €.
      • U hoeft geen in- of uitstapkosten te betalen. U kunt wel pas in het eerste jaar na vijf jaar vennoot te zijn geweest uw aandeel terug laten uitbetalen. Na deze termijn kunt u ten allen tijde uitstappen.
      • Elke coöperant heeft maar 1 stem in de algemene vergadering ongeacht het aantal aandelen die zij/hij bezit.
      • Er is geen meerderheidsaandeelhouder of private eigenaar
      • De aandelen zijn niet beursgenoteerd en blijven dus hun waarde behouden. Investeren in aandelen is evenwel niet vrij van risico.
      • Elke coöperant is slechts financieel aansprakelijk voor het maximum van haar/zijn totale inbreng in de coöperatie.
      • U krijgt jaarlijks een dividend uitgekeerd op uw aandelen. De waarde van dit dividend kunt u jaarlijks mee bepalen tijdens de algmene vergadering en is vastgelegd op maximaal 6%.
      • De roerende voorheffing word in mindering gebracht van het dividend, bij uitbetaling. Eventuele vrijstelliung van onroerende voorheffing dient via de balstingsaangifte verrekend te worden.
      • Wie gekozen heeft voor de Tax shelter op haar/zijn aandelen zal het jaar volgend op de aankoop van de aandelen het nodige certificaat, voor de belastingsaangifte, ontvangen van CoopStroom.
      • Er is geen minimum leeftijd voor het aankopen van aandelen.

      Aandelen terug verkopen

      Een vennoot heeft de mogelijkheid om kapitaal uit de vennootschap terug te nemen in de vorm van een aantal van haar/zijn aandelen. Hiertoe dient zij/hij een schriftelijk verzoek in bij de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur beoordeelt dit verzoek en beslist over de terugneming van één of meer aandelen.

      Wanneer uw uw aandeel terug verkoopt aan de coöperatie dient aan volgende voorwaarden voldaan te worden:

      De vennoten kunnen zich uit de vennootschap terugtrekken mits de Raad van Bestuur hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:

      a) Iedere vennoot mag slechts uittreden na het vijfde jaar van zijn aandeelhouderschap en tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar.

      b) zijn aansprakelijkheid eindigt op het moment van uittreden en dit onverminderd de aansprakelijkheid omschreven in het Wetboek van de Vennootschappen. De Raad van Bestuur mag de uittreding weigeren ingeval de vennoot verplichtingen tegenover de vennootschap heeft en als door de uittreding het vaste gedeelte van het eigen vermogen zou dalen onder het bedrag van het vast kapitaal zoals vermeld in artikel zes. De uitgetreden vennoot heeft recht op uitkering van de nominale waarde van zijn/haar aandelen, zonder recht op de meerwaarde conform de balans.

      In afwijking van wat hierboven is bepaald, hebben personeelsleden die niet langer door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden, het recht om uiterlijk één jaar na het einde van die arbeidsovereenkomst afstand te doen van hun hoedanigheid van vennoot. Het personeelslid dat wenst uit te treden is, op straffe van onontvankelijkheid, gehouden zijn verzoek met een aangetekend schrijven aan het bestuur mee te delen. De uittreding is effectief vanaf de derde dag volgend op de postdatum van het aangetekend schrijven. Van de uittreding wordt melding gemaakt in het aandelenregister. Indien door de uittreding van één of meerdere gewezen personeelsleden als vennoot het kapitaal van de vennootschap zou worden teruggebracht tot een bedrage dat lager is dan het vast gedeelte van het kapitaal, of indien daardoor het aantal vennoten herleid wordt tot minder dan drie, dan zullen de resterende vennoten de nodige maatregelen treffen zodat het kapitaal zou worden teruggebracht tot ten minste het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal respectievelijk het aantal vennoten opnieuw ten minste drie bedraagt.

      Een aandeel schenken

      U kunt een aandeel schenken aan een vriend of familielid. 
      U gaat best als volgt te werk :

      • U vult het formulier op de website in, met de naam en adresgegevens van de persoon aan wie u wilt schenken.
      • Bij bankrekeningnummer vermeld u uw eigen rekeningnummer.
      • Bij rijksregisternummer vermeld u het rijksregisternr. van de persoon aan wie u wilt schenken. Kent u deze niet, dan vult u uw eigen nummer in en vraagt u aan de persoon aan wie u schenkt om ons haar/zijn rijksregisternummer later nog via mail te bezorgen. Het is belangrijk dat u dit zeker niet vergeet.
      • U kunt schenken aan elke persoon, ongeacht de leeftijd of woonplaats.

      Statuten

      U kunt hier de statuten lezen en downloaden.

      Documenten in PDF

      Nuttige links

      • Rescoop.be
       Federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie in België.
       www.rescoop.be 
      • Rescoop.eu
       Federatie van burgercoöperaties voor hernieuwbare energie in Europa
       www.rescoop.eu
      • Coopalacarte
       Overzichtspagina van de Belgische burgercoöperaties, waar u kunt in investeren.
       www.coopalacarte.be/nl
      ;